ระบบเติมยาอัตโนมัติ อำเภอบ้านไร่ ยาขาด (108) รายการ

 1. คอกควาย
  การส่งข้อมูล ยาขาด (48) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 2. ทัพหลวง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (62) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 3. บ้านดง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (10) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 4. บ้านน้ำพุ
  การส่งข้อมูล ยาขาด (14) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 5. บ้านบึง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (23) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 6. บ้านบุ่ง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (13) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 7. บ้านเจ้าวัด
  การส่งข้อมูล ยาขาด (31) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 8. บ้านใหม่คลองอังวะ
  การส่งข้อมูล ยาขาด (17) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 9. บ้านใหม่หนองแก
  การส่งข้อมูล ยาขาด (62) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 10. บ้านใหม่โพธิ์งาม
  การส่งข้อมูล ยาขาด (40) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 11. บ้านไร่
  การส่งข้อมูล ยาขาด (62) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 12. หนองจอก
  การส่งข้อมูล ยาขาด (37) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 13. หนองบ่มกล้วย
  การส่งข้อมูล ยาขาด (34) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 14. หูช้าง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (54) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 15. ห้วยคตคลองหวาย
  การส่งข้อมูล ยาขาด (17) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 16. ห้วยพลู
  การส่งข้อมูล ยาขาด (20) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 17. ห้วยแห้ง
  การส่งข้อมูล ยาขาด (43) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด
 18. แก่นมะกรูด
  การส่งข้อมูล ยาขาด (65) รายการ เส้นทาง
  รายละเอียด